Definities

 1. Scale Roads B.V.: Scale Roads B.V., gevestigd te Katwijk (ZH), Fruinstraat 10, 2221 LL, onder KvK nummer: 81112246.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met wie Scale Roads B.V. een overeenkomst is aangegaan, waaronder – doch niet uitsluitend – degene die als principaal dient te worden aangemerkt in de zin van artikel 7:428 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
 3. Partijen: Scale Roads B.V en opdrachtgever samen.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Scale Roads B.V. en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee Scale Roads B.V. zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot de verkoop en/of levering van producten, en/of het verlenen van diensten, waaronder – doch niet uitsluitend – agentuurovereenkomsten in de zin van artikel 7:428 lid 1 Burgerlijk Wetboek en distributieovereenkomsten.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Scale Roads B.V.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden uitdrukkelijk uit.
 4. Naast deze algemene voorwaarden zijn van toepassing de laatste versies van de navolgende algemene branchevoorwaarden, al naar gelang de uitgevoerde werkzaamheden:
  1. Bij nationaal vervoer over de weg: de Algemene Vervoerscondities (AVC 2002); uitgegeven door sVa/Stichting Vervoersadres;
  2. In geval van ‘doen vervoeren’ als bedoeld in art. 8:60 Burgerlijk Wetboek en (voorbereidende) douaneformaliteiten: de Nederlandse Expeditievoorwaarden (2018), exclusief de arbitrage clausule (art. 23);
  3. Voor logistieke diensten, zoals vervoer, opslag, overslag, ompakken, verpakken, sorteren, etc.: de Logistieke Services Voorwaarden 2014 (LSV).
 5. Voor zover enige bepaling van voernoemde algemene branchevoorwaarden strijdig zou zijn met een bepaling van deze algemene voorwaarden, gaat de bepaling van deze algemene voorwaarden voor.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Scale Roads B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Aan aanbiedingen en/of offertes die een kennelijke fout of vergissing bevatten kunnen geen rechten worden ontleend door de opdrachtgever.
 6. Aan een aanbod van Scale Roads B.V. dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kunnen door de opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 – Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Scale Roads B.V. zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever verbindt Scale Roads B.V. slechts, nadat de opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen die Scale Roads B.V. hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Scale Roads B.V. hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Scale Roads B.V. te allen tijde – binnen redelijke grenzen – wijzigen (bijvoorbeeld in verband met de stijging van het prijspeil, wisselkoersen en inflatie).
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Scale Roads B.V. niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Scale Roads B.V. vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 5. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Scale Roads B.V., geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 6. Indien partijen voor een dienstverlening door Scale Roads B.V. een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 7. Scale Roads B.V. is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Scale Roads B.V. de opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de opdrachtgever het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Scale Roads B.V. prijsaanpassingen meedelen aan de opdrachtgever.

Artikel 5 – Betaling en betalingstermijn

 1. Betaling van producten en/of diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum aan Scale Roads B.V., tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. Het risico van koersschommelingen van valuta is voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de opdrachtgever het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en gebreke is, zonder dat Scale Roads B.V. de opdrachtgever een aanmaning c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Scale Roads B.V. kan van de opdrachtgever de betaling van een voorschot verlangen, waarbij de uitvoering van de opdracht kan worden opgeschort, totdat het voorschot is ontvangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Een voorschotbedrag kan door Scale Roads B.V. op elke gewenst moment worden verhoogd.

Artikel 6 – Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Scale Roads B.V. gerechtigd de wettelijke rente voor handelstransacties conform artikel 6:119a dan wel artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen bij de opdrachtgever vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten alsmede gerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Scale Roads B.V.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Scale Roads B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan dan wel – na schriftelijke aanmaning – de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen. Indien een dergelijke vertraging tot extra kosten leidt, zijn deze voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Scale Roads B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Scale Roads B.V., dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Scale Roads B.V. te betalen.

Artikel 7 – Recht van reclame

 1. Zodra de opdrachtgever in verzuim is, is Scale Roads B.V. gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de cliënt geleverde producten.
 2. Scale Roads B.V. roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de opdrachtgever op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de opdrachtgever de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Scale Roads B.V., tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of brengen van de producten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Opschortingsrecht

Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9 – Retentierecht

 1. Scale Roads B.V. kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de opdrachtgever onder zich houden, totdat de opdrachtgever alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Scale Roads B.V. heeft voldaan, tenzij de opdrachtgever voor de kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is aan Scale Roads B.V.
 3. Scale Roads B.V. is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 10 – Verrekening

Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van zijn recht om een schuld aan Scale Roads B.V. te verrekenen met een vordering op Scale Roads B.V.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Scale Roads B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Scale Roads B.V. op grond van wat voor met Scale Roads B.V. gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Scale Roads B.V. zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de opdrachtgever, mag de opdrachtgever de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Scale Roads B.V. een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Scale Roads B.V. het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 12 – Verzekering

 1. De opdrachtgever verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  1. –  geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
  2. –  zaken van Scale Roads B.V. die bij de opdrachtgever aanwezig zijn;
  3. –  zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. De opdrachtgever geeft op eerste verzoek van Scale Roads B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 13 – Bewaring

 1. Indien de opdrachtgever bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de opdrachtgever.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14 – Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Scale Roads B.V. enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de opdrachtgever, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de opdrachtgever komen of van een derde die het product ten behoeve van de opdrachtgever in ontvangst neemt.

Artikel 15 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Scale Roads B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Scale Roads B.V. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de opdrachtgever.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat Scale Roads B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Scale Roads B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 16 – Informatieverstrekking door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Scale Roads B.V.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niets anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Scale Roads B.V. de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Scale Roads B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 17 – Duur van de overeenkomst betreffende dienst

 1. De overeenkomst tussen Scale Roads B.V. en de opdrachtgever betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij één (1) van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de opdrachtgever Scale Roads B.V. schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 18 – Opzeggen overeenkomst dienst voor (on)bepaalde tijd

 1. De opdrachtgever kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de opdrachtgever met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd door de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever, zonder daartoe bevoegd te zijn, overgaat tot tussentijdse opzegging van de overeenkomst, is de opdrachtgever jegens Scale Roads B.V. gehouden tot vergoeding van winstderving, alsmede van de overige uit de opzegging voortvloeiende schade. De vergoeding waarop Scale Roads B.V. aanspraak maakt bij niet-reguliere beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever, is gelijk aan de beloning over de tijd dat de overeenkomst bij regelmatige beëindiging had behoren voor te duren.
 4. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door elk der partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Artikel 19 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Scale Roads B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Scale Roads B.V. geleverde producten en/of diensten.

Artikel 20 – Klachten

 1. De opdrachtgever dient een door Scale Roads B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de opdrachtgever Scale Roads B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Scale Roads B.V. in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Scale Roads B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 21 – Ingebrekestelling

 1. De opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Scale Roads B.V.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat een ingebrekestelling Scale Roads B.V. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 22 – Hoofdelijke aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Als Scale Roads B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Scale Roads B.V. verschuldigd zijn.

Artikel 23 – Aansprakelijkheid Scale Roads B.V.

 1. Scale Roads B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. In alle andere gevallen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is Scale Roads B.V. niet aansprakelijk jegens opdrachtgever voor enige schade.
 2. Indien Scale Roads B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Scale Roads B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Scale Roads B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij het ontbreken van een factuur zal de marktwaarde op het moment van het ontstaan van de schade gelden.
 5. Scale Roads B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ondergeschikten en/of ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 24 – Vervaltermijn

Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van Scale Roads B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 25 – Recht op ontbinding

 1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Scale Roads B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Scale Roads B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Scale Roads B.V. in verzuim is.
 3. Scale Roads B.V. heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Scale Roads B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 26 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Scale Roads B.V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de opdrachtgever niet aan Scale Roads B.V. kan worden toegerekend in een van de wil van Scale Roads B.V. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Scale Roads B.V. kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituaties worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom,- elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Scale Roads B.V. 1 of meer verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Scale Roads B.V. er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 2 maanden heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Scale Roads B.V. is in een overmacht situatie geen enkel (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht situatie enig voordeel geniet.
 6. Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, zoals (extra) transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinverhuur, overlig en staangelden, assurantie, uitslag etc. komen voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Voor zover Scale Roads B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Scale Roads B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

Artikel 27 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien wijziging van de overeenkomst leidt tot extra kosten is Scale Roads B.V. gerechtigd om de door deze wijziging veroorzaakte extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. In geval van wijziging van de overeenkomst is Scale Roads B.V. eveneens gerechtigd om af te wijken van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd, alsmede andere noodzakelijke wijzigingen door te voeren indien dit in het belang is van de nakoming van de overeenkomst.

Artikel 28 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Scale Roads B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Scale Roads B.V. zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken.

Artikel 29 – Overgang van rechten

 1. Rechten van de opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Scale Roads B.V.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 30 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepalingen die het dichtst in de buurt komt van wat Scale Roads B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 31 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Scale Roads B.V. is gevestigd / kantoor houdt / praktijk houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dringend anders voorschrijft.

Opgesteld op 27 juli 2021 te Katwijk (ZH)

Shopping Basket